Základní umělecká škola Vodňany

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů.

Název organizace

Základní umělecká škola, Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

Důvod a způsob založení

Zřizovací listina

Organizační struktura

Statutární orgán
Ředitel školy
Vedoucí pracovník
Pedagogičtí pracovníci
Ekonomický úsek
Provozní zaměstnanci

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

Telefonní čísla

Kancelář ředitelny, tel.: +420 603 970 628

Adresa internetové stránky

http://www.zusvodnany.cz

ID datové schránky

3fugydd

Další elektronické adresy

e-mail: zusvodnany@vodnany.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kancelář ředitelny, Základní umělecká škola Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

Úřední hodiny podatelny

Pondělí – pátek: 10 hod. – 16 hod. (jinak dle dohody)

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu pro platby - 27-2685540227/0100

IČO

70835560

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina ZUŠ Vodňany
ŠVP
Vlastní hodnocení
Přihláška ke studiu
Odhláška ze studia
Pronájem hudebních nástrojů
Organizační řád
Školní řád
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob
Informace o zpracování osobních údajů

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze podat:
písemně na adresu Základní umělecké školy Vodňany,
ústně do protokolu v kanceláři ředitele Základní umělecké školy Vodňany,
v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem a zaslané na elektronickou adresu Základní umělecké školy Vodňany,
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:
odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Formuláře

Přihláška ke studiu
Odhláška ze studia

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy.

Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Granty a projekty

2012
GP zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji. Rok realizace
2012
Výše finanční podpory
100 tis. Kč
Celková výše projektu
142,07 tis. Kč
Jihočeský kraj
Zavádění nových technologií - interaktivní tabule.
Rok realizace
2012
Výše finanční podpory
 
Celková výše projektu
 
2016
Závádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji. Rok realizace
2016
Výše finanční podpory
50 tis. Kč
Celková výše projektu
116,25 tis. Kč
Jihočeský kraj
Notebooky a PC pro elektronické vedení třídnice.
Rok realizace
2016
Výše finanční podpory
 
Celková výše projektu
 
Společný grant Komunitní nadace Blanicko-Otavské a Města Vodňany
Realizace projektu "Vodňany v pohybu".
Rok realizace
2016
Výše finanční podpory
25 tis. Kč
Celková výše projektu
 
2017
Společný grant Komunitní nadace Blanicko-Otavské a Města Vodňany
Realizace projektu "Hit Paráda".
Rok realizace
2017
Výše finanční podpory
15 tis. Kč
Celková výše projektu
 
2019
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), délka trvání 2 roky, poskytovatel MŠMT - info Rok realizace
2019-2021
Výše finanční podpory
637 444 Kč
Celková výše projektu