Základní umělecká škola Vodňany

Výtvarný obor

Výtvarná výchova je předmětem s bohatě strukturovanou teorií a s různorodými výtvarnými aktivitami. Je určena každému, méně či více nadanému, ZUŠ o projevech nadání neuvažuje, učí kreativně myslet, obohacuje citový život, umožňuje uvolnění tenzí.
Učitel pracuje s širokou základnou žáků, která spojuje zájem o výtvarný projev a náznak výtvarných předpokladů. Skutečně nadané jedince učitel vede individuálně a později je na základě jejich přání připravuje k dalšímu studiu. Rozpoznání výtvarných dispozic plyne z kontaktu s dítětem – dítě od mala působí jako talent ojediněle. Nadání krystalizuje v rámci vývoje i vzdělání.
Cílem pedagogického úsilí je rozvoj dítěte, jeho myšlení avcítění, založený na důsledném provázání osobnostní výchovy a výtvarného i všeobecného vzdělání. Výtvarný projev umožňuje zaujatě poznávat svět a zkoumat jeho různé stránky.
Během studia žáky připravuji na samostatné vykročení k výtvarné tvorbě. Již od dětství se učím nalézat vlastní cestu – řešit seriál, polyekránovou kompozici, později cyklus výtvarných prací na dané i zvolené téma. Děti se učí smysluplně volit z široké škály výtvarných a výrazových prostředků, setkávají se s širokou paletou různých materiálů, nástrojů a postupů.

Ukázky našich výtvarných prací najdete ve fotogalerii.

Přehled postupů

- základní kreslířské techniky a jejich kombinování, kolorování, rozmývání, lavírování
- základní malířské techniky, využití klasických i jiných nástrojů, kombinování kreslířských a malířských postupů
- výtvarné postupy z okruhu přípravných grafických technik, tisk z výšky, hloubky a z plochy, grafické postupy využívající technických médií
- modelování a skulptivní opracování materiálu, keramické postupy, tvarování materiálů, konstruování z daných nebo nalezených prvků, kombinování výtvarných postupů
- netradiční výtvarné postupy – koláž, frotáž, roláž a jiné, výtvarné akce, tvorba objektů, prostředí a instalací

Struktura studia

Přípravná výtvarná výchova
- pro žáky ve věkovém rozpětí 5 – 8 let
- délka vyučovací jednotky – dvě vyučovací hodiny týdně spojené bez přestávky
- výuka se pomocí hravých činností soustřeďuje na prožívání mezilidských vztahů, na setkávání s okolním světem a uměleckým dílem
na seznamování s výtvarnými materiály a nástroji, na výraz formotvorných prvků – barva, linie

Základní studium I. stupně
- pro žáky ve věkovém rozpětí 8 – 14 let, navazuje na PVV (3. – 9. třída ZŠ)
- délka vyučovací jednotky – tři vyučovací hodiny týdně spojené bez přestávky
- noví žáci jsou na zkušební dobu zařazeni do příslušných ročníků, nikoliv do ročníku přípravného
- sedmiletá výuka se snaží překročit tzv. krizi výtvarného vývoje, a proto soustředěně sleduje plynulý vývoj výtvarného projevu od hry a experimentu k promyšlenému projevu pubescentů a dále sleduje individuální pojetí výtvarného vyjadřování žáků

Základní studium II. stupně
- pro žáky ve věkovém rozpětí 14 – 19 let
- navazuje na I. stupeň základního studia nebo se přizpůsobuje zájemcům bez předchozího výtvarného vzdělání
- charakter učiva poskytuje prostor pro zájmy a vyhraněné potřeby žáka – individuálně stanovené studijní programy, výuka ve větších výtvarných celcích, vztah k profesionální umělecké tvorbě

Studium pro dospělé
- není omezeno věkem
- výuka se otevírá zájmu jednotlivých studentů a respektuje jejich výtvarné zkušenosti
- studium pro dospělé dále umožňuje vytvářet specifické kurzy podle zájmu uchazečů, nabízet profesní rozvoj učitelům výtvarné výchovy v různých typech škol

Příprava ke studiu na školy s výtvarným zaměřením
- rozšířené studium zahajuje od 4. až 5. ročníku I. stupně (žáci ve věku 11 – 12 let), na II. stupni vzdělání a ve studiu pro pracující není limitováno věkem ani ročníkem
- studijní program je postavený na zvládání výtvarných znalostí a dovedností – doplňuje polohu volné tvorby o studijní kresbu, malbu a modelování, o perspektivu a portrét nebo o užitou grafiku podle zvolené školy, výcvik nutných dovedností je trvale spojován s rozvojem fantazie, představivosti a tvořivosti

Prezentace výtvarných prací

Žáci své výtvarné práce v první řadě prezentují na minivýstavách na chodbách školy, dále pořádáme výstavy v Kulturním domě ve Vodňanech. Žáci se každoročně zúčastňují výtvarných soutěží, např. Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, přehlídky VO ZUŠ a výtvarné soutěžní výstavy vyhlašované Městskou galerií a muzeem Vodňany.

Vyučující výtvarného oboru

Gabriela Valentová

Kontakt: valentova.gabriela@seznam.cz

Absolventka SUPŠ Bechyně - výtvarný obor. Doplňkové pedagogické studium UK Praha. Od roku 2000 vyučuje v ZUŠ Vodňany výtvarný obor. Mimoto spolupracuje na různých kulturních akcích jako výtvarník scény. Velkým koníčkem je fotografování.

Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí. Poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí.
Leonardo Da Vinci