Základní umělecká škola Vodňany

Školné a pronájem hudebních nástrojů

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2023/2024 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 1. 9. 2012.

Směrnice o výši úplaty na Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci.

Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Vodňany, příspěvkové organizace.
Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2023/2024 takto:

Platba bude prováděna pololetně

Hudební obor
Přípravný - 1 145 Kč
Základní - 1 145 Kč
Výtvarný obor
Přípravný - 1 405 Kč
Základní - 1 405 Kč
Taneční obor
Přípravný - 1 400 Kč
Základní - 1 400 Kč

Součástí plateb je vklad do fondu SRPDŠ při ZUŠ Vodňany. Vklad je 100 Kč ročně.

Splatnost je k 30. září 2023 a 29. únoru 2024.

Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Vodňany.

Na základě doporučení AZUŠ ( Asociace základních uměleckých škol) nebude úplata snižována. Lze ji pouze rozdělit na kratší splatné úseky po dohodě s ředitelem školy. Úplata za pololetí je splatná do 30. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabyla účinnosti dnem 1. září 2016

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.
Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.
Úplné znění vnitřní směrnice o půjčování hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.