Školné a pronájem hudebních nástrojů

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2017/2018 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 1. 9. 2012.

Směrnice o výši úplaty na Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci.

Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Vodňany, příspěvkové organizace.
Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2017/2018 takto:

Hudební obor individuální výuka 3 500 Kč
Přípravná hudební výchova 3 500 Kč
Výtvarný obor 3 700 Kč
Taneční obor 3 000 Kč

Platba bude prováděna pololetně

Hudební obor individuální výuka 1 750 Kč
Přípravná hudební výchova 1 750 Kč
Výtvarný obor 1 850 Kč
Taneční obor 1 500 Kč

Součástí plateb je vklad do fondu SRPDŠ při ZUŠ Vodňany. Vklad je 100 Kč ročně.

Splatnost je k 30. září 2017 a k 28. únoru 2018.

Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Vodňany.

Na základě doporučení AZUŠ ( Asociace základních uměleckých škol) nebude úplata snižována. Lze ji pouze rozdělit na kratší splatné úseky po dohodě s ředitelem školy. Úplata za pololetí je splatná do 30. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabyla účinnosti dnem 1. září 2016

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.
Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.
Úplné znění vnitřní směrnice o půjčování hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: okres Strakonice: 5. 3. - 11. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3.  září 2018.